Dear Mr./Ms.,

Kính gửi quý Anh/Chị,

We are inviting you to join the 1st ever HP Indigo Academy Webinar in Vietnam. This session will be in Vietnamese and English (with Vietnamese subtitle).

Chúng tôi hân hạnh kính mời quý Anh/Chị tham dự hội thảo trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam của chuỗi sự kiện Học Viện HP Indigo. Hội thảo sẽ được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh (với phụ đề tiếng Việt).

April 14, 2020 │2:00PM VNT

Ngày 14 tháng 4 năm 2020 lúc 14:00 (giờ Việt Nam)

During this session, HP Indigo’s ground-breaking product portfolio and technology innovations will be unveiled and will disrupt both the commercial and labels and packaging industry, once again. Furthermore, a special promotion program will be launched with exclusive offers and valued packs for Vietnam market.

Trong phiên hội thảo này, những cải tiến công nghệ và danh mục sản phẩm mang tính đột phá của HP Indigo sẽ được tiết lộ và sẽ một lần nữa tạo ra sự bứt phá cả trong in thương mại lẫn in nhãn và bao bì. Ngoài ra, một chương trình khuyến mãi đặc biệt với các gói giải pháp áp dụng riêng cho thị trường Việt Nam sẽ được thực hiện đồng thời.

Please Register now to secure your invitation.

Vui lòng nhấn nút “Register now” để đăng kí tham dự.

We look forward to sharing this exciting news with you!

Rất hân hạnh được chia sẻ những thông tin thú vị với quý Anh/Chị.

If you’re unable to attend live, still register! We will keep you updated on other upcoming activities and news. Please kindly contact your local sales representative.

Nếu quý Anh/Chị không thể tham dự trực tuyến lần này, vui lòng vẫn đăng ký! Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý Anh / Chị các hoạt động sắp tới và thông tin mới. Xin vui lòng liên hệ Đại diện kinh doanh tại địa phương của quý Anh / Chị.

HP is committed to protecting your privacy. Your information will not be shared outside HP unless you give your consent. You can choose whether HP may communicate directly with you. For more information, please see the Privacy Statement. As a valued contact or customer of HP, you are receiving this eNewsletter with information that we believe will be relevant to you. But if you do not wish to receive this communication in the future, please click here to unsubscribe.

© Copyright 2020 HP Development Company, LP. The information contained herein is subject to change without notice.

HP cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Thông tin của bạn sẽ không được chia sẻ bên ngoài HP trừ khi bạn đồng ý. Bạn có thể chọn liệu HP có thể liên lạc trực tiếp với bạn hay không. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Tuyên bố quyền riêng tư. Là một thông tin liên hệ hoặc quý khách hàng của HP, bạn nhận được Bản tin này với thông tin mà chúng tôi tin rằng sẽ có liên quan đến bạn. Nhưng nếu bạn không muốn nhận thông tin này trong tương lai, vui lòng bấmvào đây để hủy đăng ký.

© Bản quyền 2020 Công ty Phát triển HP, LP. Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.